Forligspartierne bag det kommende budget Foto: Pressefoto
Nyheder

Bredt budgetforlig indgået

Der er indgået et noget nær historisk bredt budgetforlig i Haderslev Kommune. Forligspartierne består af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Slesvigske Parti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti samt løsgænger Mogens Rerup.
Forligspartierne står bag et budget, der sætter markant fokus på at udvikle velfærden, investere i vækst samt ikke mindst at skabe grundlaget for en økonomi, der på langt sigt er robust.
Forligspartierne har udnyttet råderummet i den nye udligningsreform til på den lange bane at skabe et fundament for en bæredygtig økonomi i Haderslev Kommune, der bygger på en ansvarlig økonomisk politik.
Forligspartierne ønsker på den måde at styrke den ansvarlige kurs samtidig med, at servicen for borgere og virksomheder har det højest mulige niveau inden for de givne rammer – både nu og på sigt.
Forligspartierne prioriterer derfor omstilling, nytænkning og innovation i den kommunale service og drift i bred forstand.
Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer, et uændret beskatningsniveau, samt skabelse af en økonomisk balance på såvel kort som lang sigt.
Samlet set er forligspartierne enige om at investere 452 mio. kr. i de politisk prioriterede indsatsområder for at sikre velfærd, vækst og robusthed.

Velfærd: særligt fokus på ældre, børn og sårbare grupper
Forligspartierne prioriterer det gode liv for kommunens borgere. Derfor vil forligspartierne sikre en så høj kvalitet som muligt i velfærdsydelserne indenfor de givne rammer og muligheder – både her og nu og i fremtiden.
Der iværksættes en lang række investeringer: et Børnecenter i Fjelstrup, Sundhedscenter i Haderslev, generelt løft af midler til vedligehold, udbedring af kloakering i Nustrup skole, samt ikke mindst en udbygning af Højmark plejecenteret i Gram med yderligere 16 demensvenlige pladser.
Forligspartierne prioriterer også at investere i medarbejderressourcer, der kan levere god velfærd. Derfor er der sket en lang række prioriteringer indenfor børne, handicap, ældre og sundhedsområderne. Midler der dels kan fastholde niveauet men også styrke velfærdsydelserne.
På børneområdet er der afsat midler til en sang- og talentklasse, sundhedsforebyggelse, en forbedret normering i dagtilbud og lærernormering i folkeskolen, afbødning af den tidligere besluttede investeringsindsats, samt to puljer til at understøtte de skoler og daginstitutioner der i særlig grad er påvirket af et faldende børnetal.
På det specialiserede voksenområde er der afsat midler til det øgede antal handicappede borgere og et aflastningstilbud via aktiviteter om fredagen, samt tryghedsskabende indsatser for at bevare borgerne i egen bolig.
På ældreområdet er der prioriteret midler til at servicere det øgede antal ældre, rehabiliterende indsatser, samt forsættelse af initiativer omkring en tryg overgang fra sygehus til eget hjem samt kost og ernæring.
På sundhedsområdet er der blandt andet prioriteret midler til flere genoptræningsplaner, flere forebyggende hjemmebesøg, frivillige indsatser, drift og færdiggørelse af sundhedscentrene i Vojens og Haderslev.

Mere vækst i kommunen
Forligspartierne er enige om, at det er en langsigtet og stabil vækst i kommunen, der skal skabe en robudst og bæredygtig økonomi, som giver plads til ikke bare at fastholde, men også at sikre og udvikle velfærden for alle borgere.
Vækst kræver investeringer i både anlæg og ressourcer. Derfor prioriterer forligspartierne at igangsætte en lang række investeringer, som på sigt skal skabe bedre rammer for borgere og virksomheder, og forsøge at vende de seneste års tilbagegang i befolkningsantallet. Investeringerne foretages bredt og skal gavne hele kommunen.
Der afsættes midler til af arbejdet med formulering af en trafik- og byudviklingsplan for Haderslev by samt bymidtestrategi.
Forligspartierne investerer også i blandt andet Det blå foreningshus, Fjelstrup kultur og fritidscenter, Starup Idræts og Kulturcenter samt en forundersøgelse af en eventuel kommende udvidelse af svømmehalskapaciteten i Haderslev/Vojens.
I Haderslev by igangsættes det længe planlagte Jomfrusti-projekt, som både skal håndtere de klimamæssige udfordringer, der er i byen, samt binde by og havn sammen.
Miljø og klima er en vigtig del af det at have en bæredygtig kommune. Forligspartier har derfor afsat midler til klimaindsatser. Forligspartier har desuden afsat midler til klimaindsatser samt bedre miljø i Lillebælt og Haderslev fjord.
Der er også sat flere penge af til realisering af cykelstiprojekter og vedligeholdelse af kommunens mange broer og bygværker.

En robust økonomi
En langsigtet økonomisk robusthed skal understøtte en stabil udvikling til gavn for borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere. Derfor aktuelle udfordringer mødes med handling her og nu, men samtidig må man ikke miste blikket for at skabe et råderum på længere sigt. Det skal ske via etablering af reserver, så kommunen er økonomisk polstret til dårlige tider og uforudsete udfordringer men også for at skabe mulighed for udvikling og innovation.
Der afsættes en række puljer centralt under Økonomiudvalget til at sikre en robusthed på en række af de vigtige driftsområder.
Kassebeholdningen er helt central for kommunens fleksibilitet. Denne styrkes via det budgetlagte overskud i 2021 på 25 mio. kr.
Forligsteksten i sin helhed vedlægges som bilag.

Bilag: Læs forligsteksten her