Elmast og kabler på Starup Hede som fjernes Foto: Pressefoto
Haderslev

Elkabler fjernes ved Åstrup og Starup

Det er Elnetselskabet N1 A/S, der fjerner gamle, udtjente elkabler hen over Starup Hede og under Haderslev Fjord.

Haderslev Kommune har givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at grave elkabler ved Haderslev Fjord op. Gravearbejdet skal foregå gennem beskyttet natur, hvorfor en dispensation er nødvendig for at kunne fjerne kablerne.
Ved Åstrup ligger elkablerne under et område på strandengen, der består af rørskov med tagrør. På grund af tagrørene kan kablerne ikke trækkes ud af området, og derfor er elselskabet nødt til at grave i området for at få dem op.
”Vi har givet dispensationen, for at undgå risikoen for, at der sker en forurening af området engang i fremtiden. Det er i samfundets interesse at få ryddet op i området, og vi har vurderet, at opgravning af kablerne er af så midlertidig karakter, at området inden for få år selv vil kunne genetablere sin nuværende tilstand”, siger Jonna Tveskov, chef for Teknik og Miljø i Haderslev Kommune.
Det vil ikke være muligt for elselskabet at genplante nye tagrør.
Udover gravearbejdet ved Åstrup skal elselskabet også fjerne kabler i selve fjorden og hen over Starup Hede, hvor kablerne hænger i master over jorden.
Arealet, der gives dispensation for, ejes af Haderslev Kommune.
Arbejdet går i gang i starten af september og forventes at vare ca. 4 uger.
Arbejdet udføres nu for at undgå ynglende fugle i rørskoven.

Fakta:
Kablerne opgraves med en MUK graveflåde med en oplyst dybdegang på 0,5 meter. Alternativt anvendes en amfibiegravemaskine. Arbejdsarealet omkring/over hvert kabel er på land cirka 5 meter og i Haderslev Fjord og ved strandengen cirka 12 meter.
Uddrag af Naturbeskyttelsesloven:
§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.
Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af
1) heder,
2) moser og lignende,
3) strandenge og strandsumpe samt
4) ferske enge og biologiske overdrev,
når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.
§ 65. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 19. Den pågældende skovejer skal underrettes, før der træffes afgørelse om undtagelse fra § 17, stk. 1.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, og § 18, stk. 1.

Uddrag af Naturbeskyttelsesloven:
§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.
Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af
1) heder,
2) moser og lignende,
3) strandenge og strandsumpe samt
4) ferske enge og biologiske overdrev,
når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.
§ 65. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 19. Den pågældende skovejer skal underrettes, før der træffes afgørelse om undtagelse fra § 17, stk. 1.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, og § 18, stk. 1.