Nyheder

Årsmøde i Forum Vojens

Omkring 35 lokale borgere havde fundet vej til Lagoniskolens aula da Forum Vojens, den 20. marts, afholdt årsmøde.
Første punkt på programmet var et foredrag af planchef Karina Kisum fra Ikast-Brande Kommune, der meget engageret fortalte om sine erfaringer med byudvikling i samarbejde med borgerne.
For tilhørerne bød indlægget på masser af genkendelighed og inspiration i forhold til situationen og udfordringerne i Vojens og omegn.

Efterfølgende var der generalforsamling, hvor bestyrelsens beretning om årets resultater og hængepartier kun affødte få kommentarer.

Regnskabet blev énstemmigt godkendt, og foreningen er kommet på den kommunale ”finanslov” med 600.000 kr. om året fra og med 2018.

Ud af bestyrelsen trådte Peter Lambæk Nielsen, Torben Skødt og Teis Melcher. Nyvalgt blev Randi Kæstrup Jensen, Anders Møller og Jerry Freund. Ditte O´Neill og Anne Marie Hundebøl blev genvalgt.

Årsmødet blev overværet af fire politikere fra Haderslev Byråd.
[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered”]Bestyrelsens beretning til årsmødet den 20. marts 2018

 

Velkommen til FORUM VOJENS’ 3. årsmøde ca. 2½ år efter foreningens stiftelse.
Jeg hedder Karl Posselt. Jeg blev formand for foreningen i august 2017, da den hidtidige formand Peter Lambæk Nielsen af personlige årsager trak sig fra formandsposten. Ved samme lejlighed blev Ditte O´Neill ny næstformand.

Bakspejlet
Selv om vi har opmærksomheden rettet mod Vojens ´ (lokalområdets) nutid og fremtid, er det uden tvivl sundt en gang imellem at se tilbage for at evaluere, skaffe sig overblik og vurdere, om de valgte mål fortsat er aktuelle, eller om kursen skal justeres. Desuden, om bestyrelsen har valgt de rette virkemidler til at nå de resultater, vi går efter.
Forhistorien ganske kort:
I oktober 2013 var der en gruppe borgere, der arrangerede et borgermøde i Vojens. I forlængelse heraf nedsatte Haderslev Kommune et §17.4-udvalg i efteråret 2014. Udvalget afleverede rapport til Byrådet i sommeren 2015 (VisionVojens), og Foreningen FORUM VOJENS blev stiftet i september 2015. Ved budgetlægningen i oktober 2015 bevilgede kommunen 3½ million kr. til deling mellem Gram og Vojens for budgetårene 2016-17.
I oktober 2017 kom FORUM VOJENS på den kommunale finanslov med 600.000 kr. om året for valgperioden 2018-21.
Roller
FORUM VOJENS spiller en central rolle, når forhold omkring Vojens sættes på dagsordenen. Vi påkalder os opmærksomhed og respekt i byråd, forvaltning og blandt medier og andre interessenter. Alt i alt betragter vi FORUM VOJENS som en klar og legitim repræsentant for byen.
FORUM VOJENS´ anden rolle er på vegne af borgere, foreninger og virksomheder at styrke og synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby. Opfyldelsen af denne rolle kræver et langt og sejt træk.

Resultater
Hvor vi i årsmødeberetningen i 2017 kunne berette om helhedsplaner for halområdet, motorsporten og en masterplan for Vojens midtby, kan vi i år tilføje en liste over konkrete resultater, hvor FORUM VOJENS har haft mindst en finger med i spillet.
I 2017 blev der indviet en petanquebane i Rådhuscentret og i Fritidscentret henholdsvis bålhytte og shelters, discgolfbane og kunstgræsbane. Desuden stod FORUM VOJENS for en genoprettelse af kirkestien til Jegerup og støttede et borgerinitiativ vedr. Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling (02-04-2017). Foreningen var også repræsenteret i arbejdet med en ny kommunal detailhandelsstrategi, der indtil videre har resulteret i ny asfalt i Rådhuscentret, hvor der også er planlagt opsætning af forskelligt udeinventar. Endelig har vi arbejdet på at skaffe egne lokaler til Forum Vojens, og det er nu ved at lykkes i forhuset til Danmarksgade 8.
I løbet af 2017 er FORUM VOJENS også nået langt med at få etableret nogle nødvendige informationskanaler. Det gælder en ”intern” hjemmeside om foreningen (http://forumvojens.dk), en mere udadvendt hjemmeside (http://vojens.dk) med info om lokalområdet – ikke mindst en arrangementskalender, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at gøre reklame for. Endelig har vi oprettet en Facebook-side (https://www.facebook.com/vojens.dk). Med disse initiativer ser det ud til, at vi har fået kontakt til et meget bredt udsnit af borgere i lokalområdet.
Vi vil bruge disse kanaler til at sprede viden om de mange aktiviteter og tilbud, der er i god gænge. Tilbud, som mange borgere kender for lidt til, men som gør Vojens og omegn til et godt sted at leve, og som fortjener at blive brugt af endnu flere.
På sidste årsmøde kunne vi præsentere en Masterplan for midtbyen. Informationsmaterialet (”rullegardinplakater”) har været udstillet i tomme forretninger i byen, og bestyrelsen har naturligvis brugt Masterplanen i det videre arbejde, men vi må erkende, at de synlige resultater stadig lader vente på sig.
Af andre resultater, der måske heller ikke er så synlige, kan nævnes, at FORUM VOJENS efter at have afgivet høringssvar i vid udstrækning har fået imødekommet en række forslag til ændringer i den nye Kommuneplan.

Den løbende arbejdsproces
Første afsnit i Haderslev Kommunes vision lyder: ”I Haderslev Kommune er det aktive medborgerskab grundlaget for innovation og udvikling….”
Den politiske ambition om at samarbejde med frivillige eller aktive medborgere i kommunen er således klar. I praksis er det somme tider sværere – eller i hvert fald kræver det tålmodighed set fra borgerside.
Der skal bruges i hundredvis af millioner, hvis alle ideer og ønsker i den oprindelige VisionVojens-rapport skal blive til virkelighed. For at strække de sparsomme midler satser FORUM VOJENS på en arbejdsproces, der ser således ud:
* FORUM VOJENS indsamler og prioriterer ideer og ønsker til udvikling af Vojens og omegn
* FORUM VOJENS søger at samtænke og koordinere ønskerne med den kommunale planlægning. Intentionen er at skabe størst mulig borgertilfredshed på grundlag af de til enhver tid bevilgede midler til udvikling af Vojens.
* Eftersom FORUM VOJENS arbejder med frivillig arbejdskraft (aktivt medborgerskab) og ikke råder over en professionel projektorganisation, er vi afhængige af, at Haderslev Kommunes forvaltning bidrager til processen ved at lave projektering og økonomiberegning af forslagene. Denne del af processen er afgørende for, at FORUM VOJENS´ arbejde for alvor kan blive en succes.
* Når et projekt er beskrevet og økonomien kalkuleret, foretages sammen med kommunen om nødvendigt en ny prioritering og evt. projekttilpasning.
* Når FORUM VOJENS og kommunen er nået til enighed om et projekt, aftales den nødvendige (sam)finansiering, hvor det kommunale budget suppleres af midler fra FORUM VOJENS og eksterne midler, som FORUM VOJENS kan være med til at skaffe via fundraising.

Den skitserede fremgangsmåde er brugbar, uanset om et projekt kan realiseres på kort sigt eller kræver en længere anløbsperiode.
Et samarbejde mellem FORUM VOJENS og den kommunale forvaltning er under positiv udvikling. Begge parter er i en læreproces. I den forbindelse har FORUM VOJENS konstateret, at der er et kommunalt dilemma i form af manglende sammenhæng mellem politikernes ambitioner og de forvaltningsmæssige ressourcer til at føre dem ud i livet.
Det er også blevet tydeligt, at selv om Haderslev Kommune har været meget velvillig til at bevilge penge til Forum Vojens, kræver det anlægskroner i en helt anden størrelsesorden på det kommunale budget, hvis der for alvor skal sættes gang i udviklingen af Vojens med udgangspunkt i VisionVojens-rapporten fra 2015.

Hængepartier
Jeg har med glæde fortalt om vore resultater/succeser. Men der er bestemt også ting, det ikke er lykkedes at komme meget videre med. Det gælder især de store udviklingsplaner som Helhedsplanen for Halområdet, planen for udvikling af Motorsport i Vojens samt Masterplanen for midtbyen. Det skyldes især, at vi jo er nødt til at respektere ejendomsretten (hvad enten den er kommunal, privat eller statslig), at mange parter kan være involveret, og at der skal skaffes mange penge.
Et andet initiativ har også vist sig vanskeligere end forudset: At få dannet et korps af frivillige til at tage sig af mindre opgaver, som betyder meget for indtrykket af by/lokalområde, men som ikke er omfattet af det politisk besluttede kommunale serviceniveau. Vi har fundet en tovholder/koordinator for frivilligkorpset og vi håber, at nogle af jer, der er til stede i aften, får lyst til at være med til at forskønne byen.
Eksempler på aktuelle opgaver til sådanne frivillige hænder:
* Oprydning og indretning af Forum Vojens´ ”egne” lokaler i Danmarksgade 8 (forhuset)
* Renovering af bænke til Jegerup Kirkesti
* Tilbagevendende affaldsindsamlinger
* …En anden måde at engagere sig som borger kan også være at gå ind i en aktivitetsgruppe og realisere et projekt med økonomisk støtte fra FORUM VOJENS. Vi afsætter hvert år en del midler, som kan søges til synlige og borgernære aktiviteter og projekter. Vi har ikke oplevet en storm af ansøgninger, men vi ved også godt, at det kræver tid og energi at organisere og udføre et projekt, der gavner byen som helhed.
Sager fra arbejdsplanen
Cykelstien fra Vojens til Over Jerstal, Banegårdspladsen, Viadukten og de andre forslag fra Masterplanen for midtbyen, Banestien på det gamle banelegeme fra Vojens til Skrydstrup, Povlsberg-P-pladsen, Infrastruktur, stier og skiltning.

Udfordringer
Jeg har undervejs i beretningen antydet, at arbejdet somme tider foregår op ad bakke, og at vi godt kan føle, at vi får mere modstand end medspil. I nogle tilfælde, fordi det viser sig, at en sag, der ser ganske enkel ud, i virkeligheden er kompleks og kræver langt større involvering af flere parter med forskellige interesser end forudset.

I den forbindelse ser jeg 2 risici:

* Frivillige motiveres bedst af synlige resultater. Derfor er der en risiko for, at man som frivillig mister tålmodigheden, hvis en opgave møder for megen modstand.
* At borgere i Vojens – der har ideer og ønsker – tænker: Det tager Forum Vojens sig nok af!

Den sidste risiko har et iboende positivt element. Nemlig, at Forum Vojens ikke alene har etableret sig som forening, men også har sat sig fast i borgernes bevidsthed. I så fald er vi nået langt.

Tak
Jeg vil slutte beretningen med at takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde i det forløbne år. En stor tak skal også lyde til Haderslev Kommune – både for økonomisk opbakning og for at stille en medarbejder til rådighed, som for os er en uundværlig hjælp med professionel viden og kendskab til veje og vildveje ind det kommunale system.
Sidst, men ikke mindst, en tak til jer, der uden for bestyrelsen bakker op om foreningens arbejde. I er med til at fastholde energien og uden jer ville det blive endnu sværere at opnå resultater.[/otw_shortcode_info_box]